Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vedtægter

Vedtægter for Andst Vandværk A.m.b.a

​​Vedtægter i PDF format

VEDTÆGTER
FOR
ANDST VANDVÆRK a.m.b.a.

§ 1

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andst Vandværk a.m.b.a.
Stiftet 21. marts 1935
Selskabet har hjemsted i Andst, Vejen Kommune.

formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af de i takstbladet angivne bidrag, samt af nærværende vedtægter.
Ethvert medlem hæfter for eventuelle lejeres restancer.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

generalforsamling

§ 7

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 3 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse og dagsorden annonceres ligeledes på selskabets hjemmeside.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af ekstern revisor
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

stemmeret og afstemninger

§ 8

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Dog max 4 stemmer.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Intet fremmødt medlem kan dog afgive mere end 4 stemmer, uanset om det er ved ejerskab eller ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

bestyrelsen

§ 9

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår / genvælges skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, en første og en anden suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

De to generalforsamlingsvalgte revisorer, vælges blandt medlemmerne for 2 år ad gangen og afgår / genvælges skiftevis med én hvert år.
Revisorsuppleant vælges for 1 år.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Budget for ekstraordinær ikke drift relaterede anlægsinvesteringer skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

tegningsret

§ 10

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt vedr. anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

regnskab

§ 11

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer, og af en på generalforsamlingen valgt ekstern revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

opløsning

§ 12


Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

ikrafttræden

§ 13

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2014. Efterfølgende på den ekstraordinære generalforsamling d.13. maj 2014.

De træder i kraft den 01.01.2015.

Med virkning fra den 01.01.2015 overtages fra interessentskabet I/S Andst Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport regnskab for 2014, hvorefter interessentskabet I/S Andst Vandværk er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 27. marts 2014 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet I/S Andst Vandværk, indtræder med virkning fra den 1. januar 2015 i de tilsvarende funktioner i Andst Vandværk a.m.b.a._________________________ _________________________ _________________________
Formand


_________________________ __________________________________________________
Dirigent                         

Nyheder / Info​

Årsrapport 2023
20-05-2024
Årsrapport 2023 og referat fra generalforsamlingen 2024 kan nu findes på hjemmesiden.
Læs mere...
Generalforsamling 2024
21-02-2024
Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024. Husk tilmelding senest den 12. marts. Se indbydelsen i Andst Avisen, eller klik på linket.
Læs mere...
Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819