Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Retningslinier.​

Retningslinjer for etablering og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg på private grunde i Andst Vandværks forsyningsområde.

Målere, målerbrønde, stophaner og stikledninger.

Ny installation

Der anvendes målerbrønde, som sættes umiddelbart inden for skel.

Udgiften til fremskaffelse og etablering af målerbrønden afholdes af Andst Vandværk.

Målerbrønden udleveres fra vandværket, og skal installeres af autoriseret VVS installatør.

Installationen skal godkendes af Andst Vandværk.

Måleren monteres af én af Andst Vandværk valgt VVS installatør.

Eksisterende installation

Hvis stophanen skal skiftes, skal stophanen udskiftes til en målerbrønd.
Andst Vandværk leverer målerbrønden og afholder udgiften til flytning af måleren til målerbrønd.
Grundejeren afholder alle udgifter i forbindelse med installering / montering af målerbrønd.
​​

Består stikledning af jernrør, skal denne udskiftes til PEH eller PEL rør. Udgiften til denne udskiftning afholdes af grundejeren.

Hvis der skal ske udskiftning af en utæt stikledning, skal der samtidig ske en udskiftning af stophanen til en målerbrønd.

Andst Vandværk leverer målerbrønden og afholder udgiften til flytning af måleren til målerbrønd.
Grundejeren afholder alle udgifter i forbindelse med installering / montering af målerbrønd.


Skal måleren udskiftes på grund af frostskade eller anden fysisk overlast skal måler og udskiftningen betales af forbrugeren.

Ændring af installation/boligenheder

​Hvis der etableres flere boligenheder på installations adressen, skal du meddele os, hvor mange nye boligenheder du etablerer.
​Der skal betales nyt anlægsbidrag og evt. stikbidrag i forhold til det antal boligenheder der etableres.
​Du skal bestille og betale ledningsarbejde inde på matriklen, arbejdet skal udføres af autoriseret vvs-installatør
​Vandmåler og målerbrønd leveres af vandværket, men etablering betales af forbrugeren.

Hvornår skal du betale?
​Når du indrettet ekstra lejligheder
​Når du får godkendt en kælder til beboelse
​Når du opdeler en eksisterende bolig i flere boliger

​Hvad er en boligenhed?

​En boligenhed er en lejlighed eller fast ejendom, hvor der kan bo èn eller flere personer. En boligenhed skal derudover have køkken og bade- / wc-rum.

Ved genetablering efter lukning af vandforsyningen

Har vandforsyningen, i forbindelse med misligholdelse af betaling, tvangsauktion eller anden misligholdelse været afbrudt, skal der ved genetablering altid monteres målerbrønd, hvis en sådan ikke forefindes i installationen. Ligeledes skal stikledning, hvis denne er udført i jernrør, udskiftes.
Alle omkostninger pålignes eksisterende eller ny forbruger i forbindelse med genåbning af vandforsyningen.

Måler

Vandmåleren og udstyr til denne tilhører Andst Vandværk der også vedligeholder og udskifter iht. lovgivningen. Der betales en målerleje som oplyses i takstbladet.

Alle nye målere der installeres i private husstande bliver monteret med kontrollerbar kontraventil.

​Det er forbrugerens ansvar at måleren ikke beskadiges og at der på forlangende gives adgang til måleren.

Generelt

Forbrugeren overtager ansvaret for vedligeholdelsen af målerbrønden. Forbrugeren har ligeledes ansvaret for eventuelle skader på målerbrønden og skal om nødvendig foretage udskiftning af målerbrønden.

Der er grundejerens ansvar, at der er fri adgang til stophaner og målerbrønde.

Kontrollerbar kontraventil i erhvervs-forsyninger

Vejen Kommune og Vandrådet i Vejen Kommune har udsendt vedhæftede pressemeddelelse.

>>Sikkert drikkevand i Vejen Kommune

​I henhold til bygningsreglement 2010 § 8.4.2.1, stk. 3, skal der monteres en tilbagestrømningssikring efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.


​Installationer i erhvervsvirksomheder skal monteres med den type sikring mod tilbagestrømning, der er beskrevet i Bygningsreglement 2010 § 8.4.2.1, stk. 3.

Ansvar:

Det er forbrugerens ansvar at installere og vedligeholde tilbagestrømningssikringen​ korrekt.

Bestemmelse og vejledning - vejledning i ()

​8.4.2.1 Generelt

Stk. 1

Vandinstallationer skal dimensioneres og udføres, så der opnås en tilfredsstillende vandforsyning ved de enkelte tapsteder under hensyntagen til forsyningsforholdene og til installationens og bygningens anvendelse.

Stk. 2

Koldt vand skal ved samtlige tapsteder i fysisk, kemisk og bakteriologisk henseende opfylde de krav, der fremgår af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der skal være en passende koldtvandstemperatur uden besværende ventetid. Bestemmelsen gælder ikke for anlæg, der er omfattet af kap. 8.4, stk. 8, eller for specielle installationer for vand til teknisk brug.

Stk. 3

Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

(8.4.2.1, stk. 3 og 4)

I drikkevandsinstallationer afpasses foranstaltninger til sikring mod tilbagestrømning af behandlet vand efter det behandlede vands sundhedsfarlighed og installationernes art og brug.

Der henvises til DS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer.

Stk. 4

Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand og vand, der er tappet ved et tapsted, ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen.

Stk. 5

Hvor installationer for drikkevand kan komme i berøring med sundhedsskadelige stoffer, skal installationerne udformes på en sådan måde, at der opnås sikkerhed mod indtrængen af sådanne stoffer i drikkevandsinstallationen ved korrosion eller diffusion, så der ikke kan opstå sundhedsfare.

Stk. 6

Vandinstallationer skal udformes, så unødvendigt vandforbrug herunder vandspild undgås.

(8.4.2.1, stk. 6)

Der henvises til Rørcenter-anvisning 002 Ressourcebesparende vandinstallationer i boliger.

Stk. 7

Vandinstallationer skal udformes, så generende overstrømninger fra varmtvands- til koldtvandsinstallationen ikke kan forekomme.

Stk. 8

Vandinstallationer skal udformes, så forbruget af varmt og koldt vand kan måles.

(8.4.2.1, stk. 8)

Der henvises til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme samt Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme.

Nyheder / Info​

Årsrapport 2023
20-05-2024
Årsrapport 2023 og referat fra generalforsamlingen 2024 kan nu findes på hjemmesiden.
Læs mere...
Generalforsamling 2024
21-02-2024
Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024. Husk tilmelding senest den 12. marts. Se indbydelsen i Andst Avisen, eller klik på linket.
Læs mere...
Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819